ITK 2008 Aulangolla 17.4.2008

Blogit, YouTube ja kuvapalvelut kuvataideopetuksen välineinä
Esitykseni slidet:
http://users.utu.fi/olpeka/ITK_Kangas_2008.pdf

Viime vuosien aikana luokanopettajiin kohdistuneet odotukset ja paineet myös mediakasvatuksen osaajina ovat kasvaneet radikaalisti. Ei enää riitä, että opettajat hallitsevat koulun oppiaineksen, vaan heidän täytyy myös sopeutua uuteen teknologiaan sekä työskentelemiseen luokissa, joissa on paljon eri taustoista tulevia oppilaita. Opettajien vastuu mediakasvatuksesta kodin rinnalla on kasvanut. Luokanopettajakoulutuksen opetussuunnitelmassa varsinaista mediakasvatusta on vähän.
Mediakasvatuspainotteiset opetuskokeilut integroituna oppiaineen (kuvataide) sisältöihin ja tavoitteisin tuovat Peruskoulun opetussuunnitelman aihekokonaisuuden Viestintä ja Media käytännön kautta tutuksi.


Olen kokeillut Turun Opettajankoululaitoksella kuvataiteen ja mediakasvatuksen kurssien opetuksen osana avoimien WEB 2.0 ajatteluun perustuvien palvelujen käyttöä niin opettajan kuin opiskelijoinekin työkaluna. Käytettyjä ja kokeiltuja avoimia palveluja ovat olleet mm. Blogger, Flickr, Picasa, Igoogle ja YouTube.

Tavoitteena on ollut kokeilla ja tarjota kokemuksia tulevaisuuden opettajille avointen palveluiden käyttömahdollisuuksista. Esimerkiksi YouTube-projektissa tutkitaan visuaalista ilmaisua pienessä ruudussa sekä miten verkkoa voisi hyödyntää videoiden laajassa jakelussa sekä palautteen saannissa. Vertaispalaute, verkkojulkaiseminen, tekijänoikeudet ja yhteisöllisyys ja lukuisat muut esiin nousevat kysymykset ja haasteet ovat tuoneet opetuskokeiluilleni voimakaan mediakasvatuksellisen näkökulman.

Myös toteuttamani Kuvien Kielellä kurssi 5op (monimuoto-opetus) integroi avoimet verkkovälineet opettajan työkaluksi. Koulutus kuuluu OPH:n koulutuspoliittiseen painoalaan Verkkopedagogiikka, media- ja tiedekasvatus ja se on suunnattu kaikille mediakuvasta kiinnostuneille, palvelussuhteessa oleville luokan- tai aineenopettajalle (perusopetus). Kuvien kielellä on OPH:n rahoittamaa ja osallistujille maksutonta koulutusta. Tällä kurssilla on valotettu WEB 2.0 maailmaa jo ammatissa toimivien opettajien näkökulmasta sekä tarjottu uusia välineitä mediakasvatustyön tueksi.

Esityksessäni käsittelen opettajan hyppyä avoimiin ympäristöihin ja uudenlaista pedagogista ajattelua WEB 2.0 välineiden ympärillä. Esittelen omia havaintojani WEB 2.0 soveltamisesta opetustyöhön ja luokanopettajaopiskelijoiden kokemuksia ryhmäblogaamisesta ja avoimien verkkoympäristöjen haltuunotosta. Keskeistä esityksessäni on myös esimerkit opintojen aikaisesta mediailmaisuun perustuva tekemisestä ja mediasisältöjen tuottamisesta luokanopettajakoulutuksessa.

Blogilinkkit:

http://kuvienkans.blogspot.com/
http://www.kuvataidekasvatus.blogspot.com/