Kuvataiteen opettajaksi oppiminen vie aikaa

Päämääränäni kuvataidekasvatuksen opetuksessa OKL:ssä on opettaa näkemään taide osana elämää sekä korostaa niitä kuvataiteiden piirteitä, joita ei voi minkään muun oppiaineen avulla opettaa. Opetukseni korostaa koko visuaalisen kulttuurin ja median kasvanutta merkitystä ihmisen arjessa.

Tavoitteeni on kehittää opiskelijan omia kuvataiteellisia valmiuksia: rohkaista luoviin ja ennakkoluulottomiin materiaali- ja tekniikkakokeiluihin, kehittää opiskelijan taiteellista näkemyksellisyyttä sekä syventää nykytaiteen tuntemusta ja sen soveltamista peruskouluopetukseen.

Hitaasti hyvä tulee

Kuvien tekemisessä ja opettamisen taidossa tulosten saavuttaminen edellyttää asioiden sisäistämistä ja sitoutumista pitkäjänteiseen työskentelyyn. Utelias, avoin mieli ja halu ottaa selvää auttaa paljon opiskelussa menestymisessä. Opiskeljoiden ja lasten kuvailmaisun kehittyminen tapahtuu vähitellen, yritysten ja erehdysten kautta. Opettajankoulutuksessa valmiita opetuksen malleja kaivataan, mutta niitä tärkeämpää on asenne:" Kyllä minä tästä selvää otan!"

TOKLissa kuvataideopetuksen tavoitteenani on käynnistää kuvataiteen opettajaksi kasvu. Kun opiskelija ymmärtää omia oppimisen prosessejaan, ymmärtää hän paremmin myös oppilasta. Luokanopettajaopiskelija voi tarjota tulevaisuudessa oppilaille unohtumattomia taidekokemuksia ja kuvan tekemisen riemua.

Kuvataideopetuksen tarkoitus ei ole tuottaa taideteoksia, vaan opettaa erilaisia valmiuksia tulkita ja ymmärtää visuaalista kulttuuria oman tekemisen kautta. Oppitunneilla itse työprosessilla, opiskeljoiden välisellä vuorovaikutuksella ja kuvien tarkastelulla saattaa olla suurempi merkitys kuin työn tuloksella. Tie omaan opettajuuteen on pitkä ja tapoja opettaa kuvataidetta on monta. Opetuksessani haluan korostaa, kokemuksellisen oppimisen kautta, opiskelijan omaa vastuullista oppimisprosessia.

Haasteena kriittinen kuvanlukutaito
Kaupallisten, viihde- ja uutiskuvien kuvien määrä on valtava. Tämän myötä kuvanlukutaidon vaatimukset lisääntyvät lasten ja nuorten todellisuudessa. Kuvat eivät ainoastaan heijasta nykytodellisuutta, vaan ne myös rakentavat virtuaalista todellisuutta "median maailmaa" ja sen ohella arvoja. Populaarin, kaupallisen kuvaston ja uutiskuvien käsittely opetuksessa on tärkeää, jotta lapset ja nuoret pystyisivät lähestymään päivittäin kohtaamaansa arkikuvastoa kriittisesti ja analyyttisesti.

Haasteena mediamaailman visuaaliset muodot
Elämme informaatioyhteiskunnassa ja yhä visuaalisemmassa mediamaailmassa. Tutustuminen sekä median teknisiin tapoihin luoda viestejä (kuvia) että sen ilmaisullisiin mahdollisuuksiin kuuluu opetukseeni oleellisena osana. Edellytyksinä opiskelijoiden luovalle ilmaisulle ja heidän laatimiensa viestien visuaalisesti puhutteleville sisällöille ovat hyvät tekniset valmiudet jotka siirtyvät alakoulun opetuskäytänteisiin.